Tasmania Key Contacts

Business Events Tasmania
T: +61 3 6231 1366
E: mail@businesseventstasmania.com
W: businesseventstasmania.com.au

Suzanne Hart Events (SHE)
T: +61 3 9391 2268
F: +61 3 9391 8531
E: suzanne@she.net.au
W: she.net.au

MCI Australia
T: +61 3 9320 8640 
F: +61 3 9320 8699 
E: australia@mci-group.com
W: mci-group.com/australia

Corporate Incentive Solutions
T: +61 3 9421 6012
F: +61 3 9427 9887
E: sales@corporateincentives.com.au
W: corporateincentives.com.au

SAPMEA Meetings Management
T: +61 3 8274 6060
F: +61 8 8274 6000
E: enquiry@sapmea.asn.au
W: sapmea.asn.au